Dialoogtraining vervolgd

Op 16 april verzamelden nieuwe dialoogbegeleiders zich voor de tweede trainingsavond bij het Apostolisch Genootschap in Apeldoorn. De avond stond in het teken van het verbeteren van onze luister- en vraagvaardigheden, essentiële componenten voor het voeren van constructieve dialogen.

We begonnen met een korte theoretische uiteenzetting over luistervaardigheden en vraagvaardigheden, waarbij de nadruk lag op actief luisteren, het stellen van open vragen en het vermijden van oordelen. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, kunnen we effectiever communiceren en diepere verbindingen met anderen tot stand brengen.

Na de theorie gingen we over tot de praktijk. Samen oefenden we met het voeren van een dialoog, waarbij we de aangeleerde vaardigheden in de praktijk brachten. We deelden persoonlijke ervaringen en meningen over een bepaald onderwerp, terwijl we actief luisterden naar elkaar en oprecht geïnteresseerde vragen stelden.

De sfeer was open en respectvol, waardoor iedereen zich vrij voelde om diens gedachten te delen en feedback te ontvangen. Na afloop van de oefeningen bespraken we gezamenlijk wat goed ging en waar we nog aan konden werken.

Aan het einde van de avond werd aangekondigd dat op 27 mei alle deelnemers een training van Utrecht in Dialoog kunnen volgen, wat een mooie kans biedt om onze dialoogvaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen.

Sylvia van Ark

 

Nieuw bestuur Samenspraak Apeldoorn

Eind februari berichtten wij al dat een aantal vrijwlligers bereid is gevonden om een nieuw bestuur te vormen. Na de nodige formaliteiten is het bestuur nu in functie getreden. We stellen ze graag even voor:

Sylvia van Ark, voorzitter
Edith Voskamp, penningmeester
Gerda Dapper, lid

Activiteiten en projecten
De afgelopen maanden hebben we zeker niet stil gezeten! Zo is een basistraining georganiseerd voor dialoogbegeleiders, is een projectmedewerker aangesteld om de projecten Onverwachte Ontmoetingen en het Verhalencafé invulling te geven. En organiseren we, samen met andere partijen, dialoogsessies onder de noemer Kwestiezz! 

Nieuwe projectmedewerker gestart

Marinus Hartkamp gaat de komende maanden als projectmedewerker voor Samenspraak Apeldoorn invulling geven aan onze  projecten Onverwachte Ontmoetingen en het Verhalencafé.

Door zijn activiteiten bij Kémi Ra kent hij het sociale netwerk van Apeldoorn. Marinus woonde geruime tijd in Libanon en spreekt Arabisch.

Wij zijn blij met hem!

Met elkaar in dialoog

Met acht deelnemers aan het trainingstraject “dialoogbegeleiding” is een begin gemaakt met de ambitie van Samenspraak Apeldoorn om in de (nabije) toekomst dialoogsessies aan te bieden: in welke vorm dan ook, onder kundige begeleiding.

Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaats vindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Echt luisteren ligt aan de basis hiervan, je probeert de ander te begrijpen en wanneer iets niet duidelijk is, vraag je door tot het voor iedereen wel duidelijk is.

In deze eerste bijeenkomst stond het stellen van vragen en actief luisteren centraal. Het stellen van vragen blijkt nog wel een opgave te zijn als dat op de juiste manier moet gebeuren. Suggestieve vragen liggen op de loer, alsook de “vragen” die eigenlijk meer een boodschap zenden. Zo wordt met de “vraag” : “maar waarom gaan we niet zwemmen”, gemeld dat de vrager wil gaan zwemmen. En zo bleek er veel uit te wisselen te zijn. Evenzo voor wat betreft luisteren.

Het trainingstraject bestaat uit een tweede bijeenkomst in april om te oefenen met de dialoog als gespreksvorm. Tenslotte is er eind mei een aanbod van Utrecht in Dialoog ter afsluiting. In deze laatste bijeenkomst staat de rol van dialoogbegeleider centraal.

Rumi,
een beroemde Perzische filosoof en dichter schreef:
“Voorbij het idee van wat goed is en wat fout is, is een prachtige tuin. En daar zal ik je ontmoeten.”

Een prachtige boodschap. Wij kijken uit naar veel ontmoetingen in die prachtige tuin.

Kwestiezz!

Kwestiezz!…. mooie gesprekken
Kwestiezz! staat voor een serie dialogen, die voorafgegaan worden door bijvoorbeeld een spreker, beeldmateriaal, verhaal of anderszins. De dialogen kunnen op dezelfde dag als de gekoppelde activiteit of enkele dagen later geprogrammeerd worden.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden
De huidige serie staat in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Deelnemers gaan met elkaar de uitdaging aan thema’s samenhangend met het Slavernijverleden en doorwerkingen daarvan in het heden, te bespreken. Suggesties voor andere thema’s die ons bereiken nemen we in overweging.

Bij Kwestiezz! wordt vooralsnog samengewerkt met CODA, Orpheus en Art 1.

Onverwachte Ontmoetingen

We hebben de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen, maar praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – goed voor ons. Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te (leren) luisteren naar een ander, te (leren) kijken met andere ogen en ons te (laten) verrassen. Samenspraak Apeldoorn wil deze ‘onverwachte ontmoeting’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?

Wij gaan Onverwachte Ontmoetingen vorm geven door:

– Het ontwikkelen van Tafels voor Resultaten, waarbij concreet met de inzet van dialoog op zoek wordt gegaan naar concrete projectideeën waarmee onverwachte ontmoetingen gefaciliteerd worden.
– Onverwachte Ontmoetingen te organiseren met inzet van de Mensenbingo.

Eerste resultaat
De eerste Tafel voor Resultaten heeft al iets moois opgeleverd. We waren te gast bij Odd Fellows waar we door het Apostolisch Genootschap uitgenodigd waren tot het inzetten van de dialoog. De avond was een succes. Om te beginnen hebben de deelnemers, waarvan het merendeel elkaar helemaal niet kende, in 1,5 uur kennis gemaakt en zijn er mooie verbindingen ontstaan.

Een concreet projectvoorstel is het adopteren van een Vredesboom. Daarom heen zullen Onverwachte Ontmoetingen vorm gegeven worden. Er wordt gedacht aan:
– Verhalen bij de boom te organiseren
– Onverwachte Ontmoetingen bij de boom op te zetten

Eind mei staat het organiseren van een live “Onverwachte Ontmoeting” gepland door het samenbrengen van religieuze groepen met groepen vrouwen van kleur. De mensenbingo zal ingezet worden als laagdrempelig “kennismakingsmiddel”.

Vervolgens zijn er korte tafels van Resultaten.

Internationale Vrouwendag: 8 maart

Op Internationale Vrouwendag (vrijdag 8 maart) organiseren we een generatiedialoog speciaal voor vrouwen uit verschillende leeftijdsgroepen. Klik hier voor meer informatie.
Let op: Er zijn nog maar een paar plekken vrij:
In de middag 14:30 – 16:30 uur > nog 2 plekken vrij (1 plek voor 20 – 30 jarige en 1 plek voor 50 – 60 jarige)
In de avond 18:30 – 20:30 uur > nog 3 plekken vrij (10-20, 40-50 en 50-60 jarige)
Dus ken je een dame uit deze leeftijdscategorie voor wie dit tof zou zijn om aan mee te doen, tip haar dan vooral even 
#internationalevrouwendag
#generatiedialoog
#girlpower

Dialogen leren begeleiden?

Samenspraak Apeldoorn draagt bij aan begrip voor verschillen tussen de diverse mensen uit Apeldoorn. Dat doen we door “samenspraak” in Apeldoorn te bevorderen tussen mensen van verschillende afkomst, levensovertuiging, cultuur, achtergronden, uiterlijk en niveau. Doordat je luistert naar de ander en naar zijn of haar dromen en doordat de ander ook naar jou luistert, doe je ervaringen op die je de rest van je leven bij kunnen blijven. Samenspraak Apeldoorn organiseert daartoe zelf dialogen en begeleidt dialogen van organisaties waarmee samengewerkt wordt. Samenspraak Apeldoorn biedt ook een plek waar beginnende en ervaren dialoogbegeleiders bij elkaar komen om te oefenen met begeleiden, te experimenteren met thema’s, en elkaar feedback te geven.

Wil je zelf dialogen leren begeleiden?
Meer weten over de waarderende dialoogmethodiek, de opbouw van een dialoogbijeenkomst, de fasen van een gesprek en oefenen met het begeleiden van dialooggroepen? Samenspraak Apeldoorn organiseert een aantal keer per jaar een basistraining, die uit twee bijeenkomsten bestaat. Je bent daarna klaar om ervaringen op te doen. Die mogelijkheid word je geboden door Samenspraak Apeldoorn.

Heb je interesse gekregen?
Schrijf je dan in voor deze basistraining dialoog begeleiden door het sturen van een mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl.  Wil je jouw ervaring met het begeleiden van gesprekken vermelden? Heb je vragen stel ze dan gerust via de mail. Na jouw aanmelding nemen we contact op.

Samenspraak Apeldoorn gaat door in 2024!

1693814365805

De urgentie om Samenspraak dicht bij de Apeldoorners te brengen wordt nog steeds gevoeld. De ervaringen die mensen opdoen tijdens het voeren van een dialoog zijn van onschatbare waarde. Door kleine veranderingen in mensen en tussen mensen onderling wil Samenspraak het verschil blijven maken. Het is dan ook fijn om te melden dat een aantal vrijwilligers bereid is gevonden om een nieuw bestuur te vormen en zo Stichting Samenspraak Apeldoorn een doorstart te geven.

Doorstart en meer
Onze kernactiviteit is en blijft het organiseren van dialogen in welke vorm dan ook, zoals:

  • Internationale vrouwendag 8 maart
  • Week van de dialoog
  • Beeldenwandeling
  • Dialoogtrainingen

Samenspraak organiseert zelf activiteiten waarbij we de dialoog als middel tot faciliteren van het gesprek inzetten. Ook sluiten wij aan op plekken waar men elkaar treft om aldaar onze deskundigheid in te zetten. Zo komen mooie coproducties tot stand.

Informatie
Via de website, onze nieuwsbrief en social media informeren wij belangstellenden over het wat, wanneer en hoe. Heb je een vraag hierover, dan kun je een bericht sturen naar info@samenspraakapeldoorn.nl. De huidige website wordt zo snel mogelijk aangepast met relevante informatie.
Namens het bestuur:
Sylvia van Ark
voorzitter Samenspraak Apeldoorn

Amnesty Apeldoorn Write for rights 10 december

Schrijf een brief, verander een leven!

Dit jaar op 10 december is het 75 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties werden aangenomen. Helaas staan mensenrechten wereldwijd misschien wel meer dan ooit zwaar onder druk.

Wij van Amnesty International Apeldoorn zetten ons al jaren in om mensenrechten onder de aandacht te brengen.

Ook dit jaar op 10 december komen we met Write for Rights op het Stadhuis Apeldoorn in actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn.

We sturen honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun een einde te maken aan onrecht. Voorbeeldbrieven en kaarten liggen klaar om te schrijven.

Deze internationale actie levert elk jaar succes op. Activisten komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht.

Help je ook (weer) mee dit jaar?

Doe mee met de grootste briefschrijfactie van Nederland!