Kick off Keti Koti

In aanloop naar 1 juli, de dag waarop de slavernij afgeschaft werd  is een mooi programma gerealiseerd waarvan op 5 juni de kick off plaats vond in de Bakzaal van Paleis Het Loo.

Genodigden ondergingen gezamenlijk rituelen die verbindend werken. Zo moest men elkaars polsen insmeren met kokosolie als warming up voor het gesprek. Het in de mond nemen van zogeheten  “kwasibita”, met een zeer bittere smaak, symboliseerde de bittere ervaring die slavernij was.

Het thema van de gesprekken was herdenken, helen en verbinden in gesegregeerde gemeenschappen. De aanwezigen gingen aan de slag in een structuur waarin men om de beurt gedurende een vast aantal minuten naar de ervaring van de ander moest luisteren om vervolgens verplicht 1 minuut stil te zijn alvorens te reflecteren op wat men gehoord had.

De structuur bleek nuttig. Men bleek meer te horen in elkaars verhalen. Dit leverde mooie uitwisselingen op. Gedurende het gesprek kwam traditioneel voedsel op tafel zoals dat tijdens slavernij genuttigd werd. De avond werd muzikaal omlijst door het optreden van de Surinaamse zanggroep Fri YeYe (Vrije Geest) met traditionele liederen die verhaalden over “lijden en verzet ”in de slavernij.

Programma
Na deze kick off worden op verschillende momenten bijeenkomsten in Apeldoorn georganiseerd. Zoals op 7 juni een bijeenkomst over een in Arnhem te plaatsen herdenkingsmonument. Op 19 juni spreekt Dagmar Oudshoorn als oud voorzitter van het adviescollege “Dialooggroep Slavernijverleden” over excuses, erkenning en herstel en bespreekt Madelon Grant van het Catharijne Convent het thema “Kerk en Slavernij”. 24 juni staat in samenwerking met Art1 het thema  “Discriminatie……. Doorwerking van het slavernijverleden?” gepland. 27 juni vindt een rondleiding plaats op Paleis Het Loo met als onderwerp Bloemen & Kolonialisme. Tenslotte vertoont Gigant op 29 juni de film “Just Mercy”. Een waargebeurd drama dat zich begin jaren negentig afspeelt in het diepe Zuiden van de VS. Een zwarte houthakker (Foxx), die op de death row zit voor de moord op een achttienjarig, wit meisje, krijgt onverwacht hulp van een zwarte advocaat.

Op 1 juli is vanaf 14.00 uur een gevarieerd programma samengesteld op het stadhuis, waarin ruimte is voor presentaties, dans en spoken word. Met uitzondering van de rondleiding op Het Loo en de film Just Mercy zijn deze bijeenkomsten vrij toegankelijk. Informatie over wanneer, waar en hoe laat is te lezen op de website van stichting Samenspraak Apeldoorn en in de flyer met het volledige programma. Aanmelden wordt op prijs gesteld door het sturen van een e-mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl.

Samenspraak in de Zaterdagmiddagmix

Keti Koti in Apeldoorn

Apeldoorn staat stil bij het herdenken van het slavernijverleden. Gedurende de maand juni is een aantal activiteiten gepland in aanloop naar 1 juli, de dag waarop de slavernij afgeschaft werd (Keti Koti). In het radioprogramma de Zaterdagmiddagmix vertelt vrijwilligster Irish Verwey hierover.  Klik hier om het interview te beluisteren

Keti Koti in Apeldoorn

Apeldoorn staat stil bij het herdenken van het slavernijverleden.

Er is een mooi programma gerealiseerd in aanloop naar 1 juli, de dag waarop de slavernij afgeschaft werd (Keti Koti). Officieel in 1863, maar feitelijk veranderden de leefomstandigheden voor tot slaaf gemaakten pas in 1873. Op veel plekken in Nederland is Keti Koti (ketenen verbroken) een begrip geworden. En dat stemt hoopvol. Een gedeeld verleden moet erkend worden voor we vruchtbaar samen verder kunnen.

En nu dus ook aandacht in Apeldoorn in vervolg op vorig jaar. Op 1 juli is er vanaf 14.00 uur een gevarieerd programma op het stadhuis, waarin ruimte voor presentaties, dans en spoken word. Klik hier voor de flyer met meer informatie.

In aanloop naar 1 juli is een programma gerealiseerd met medewerking van diverse partners:

  • Na een kick off op 5 juni bij Paleis Het Loo met een Keti Koti dialoogtafel is er op 7 juni bij CODA een bijeenkomst over een in Arnhem te plaatsen herdenkingsmonument. De kick off is alleen voor genodigden.
  • Op 19 juni zijn er bij het ACEC, twee interessante sprekers:
    • Dagmar Oudshoorn spreekt als oud voorzitter van het adviescollege “Dialooggroep Slavernijverleden” over excuses, erkenning en herstel.
    • Madelon Grant van het Catharijne Convent bespreekt het thema “Kerk en Slavernij”.
  • Op 24 juni staat in samenwerking met Art1 gepland: “Discriminatie……. Doorwerking van het slavernijverleden?”
  • Tenslotte vertoont Gigant op 29 juni de film “Just Mercy”. Een waargebeurd drama dat zich begin jaren negentig afspeelt in het diepe Zuiden van de VS. Een zwarte houthakker (Foxx), die op death row zit voor de moord op een achttienjarig, wit meisje, krijgt onverwacht hulp van een zwarte advocaat

Samenspraak Apeldoorn kreeg het verzoek van de gemeente om het tot stand komen van het programma te coördineren. CODA en Paleis Het Loo bleken belangrijke partners en het ACEC en Gigant speelden een faciliterende rol.

Aanmelden
De toegang voor de bijeenkomsten is vrij (met uitzondering van de kick off op 5 juni en de film op 29 juni bij Gigant), aanmelden wordt op prijs gesteld door het sturen van een e-mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl.

Dialoogtraining vervolgd

Op 16 april verzamelden nieuwe dialoogbegeleiders zich voor de tweede trainingsavond bij het Apostolisch Genootschap in Apeldoorn. De avond stond in het teken van het verbeteren van onze luister- en vraagvaardigheden, essentiële componenten voor het voeren van constructieve dialogen.

We begonnen met een korte theoretische uiteenzetting over luistervaardigheden en vraagvaardigheden, waarbij de nadruk lag op actief luisteren, het stellen van open vragen en het vermijden van oordelen. Door deze vaardigheden te ontwikkelen, kunnen we effectiever communiceren en diepere verbindingen met anderen tot stand brengen.

Na de theorie gingen we over tot de praktijk. Samen oefenden we met het voeren van een dialoog, waarbij we de aangeleerde vaardigheden in de praktijk brachten. We deelden persoonlijke ervaringen en meningen over een bepaald onderwerp, terwijl we actief luisterden naar elkaar en oprecht geïnteresseerde vragen stelden.

De sfeer was open en respectvol, waardoor iedereen zich vrij voelde om diens gedachten te delen en feedback te ontvangen. Na afloop van de oefeningen bespraken we gezamenlijk wat goed ging en waar we nog aan konden werken.

Aan het einde van de avond werd aangekondigd dat op 27 mei alle deelnemers een training van Utrecht in Dialoog kunnen volgen, wat een mooie kans biedt om onze dialoogvaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen.

Sylvia van Ark

 

Nieuw bestuur Samenspraak Apeldoorn

Eind februari berichtten wij al dat een aantal vrijwlligers bereid is gevonden om een nieuw bestuur te vormen. Na de nodige formaliteiten is het bestuur nu in functie getreden. We stellen ze graag even voor:

Sylvia van Ark, voorzitter
Edith Voskamp, penningmeester
Gerda Dapper, lid

Activiteiten en projecten
De afgelopen maanden hebben we zeker niet stil gezeten! Zo is een basistraining georganiseerd voor dialoogbegeleiders, is een projectmedewerker aangesteld om de projecten Onverwachte Ontmoetingen en het Verhalencafé invulling te geven. En organiseren we, samen met andere partijen, dialoogsessies onder de noemer Kwestiezz! 

Nieuwe projectmedewerker gestart

Marinus Hartkamp gaat de komende maanden als projectmedewerker voor Samenspraak Apeldoorn invulling geven aan onze  projecten Onverwachte Ontmoetingen en het Verhalencafé.

Door zijn activiteiten bij Kémi Ra kent hij het sociale netwerk van Apeldoorn. Marinus woonde geruime tijd in Libanon en spreekt Arabisch.

Wij zijn blij met hem!

Met elkaar in dialoog

Met acht deelnemers aan het trainingstraject “dialoogbegeleiding” is een begin gemaakt met de ambitie van Samenspraak Apeldoorn om in de (nabije) toekomst dialoogsessies aan te bieden: in welke vorm dan ook, onder kundige begeleiding.

Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaats vindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Echt luisteren ligt aan de basis hiervan, je probeert de ander te begrijpen en wanneer iets niet duidelijk is, vraag je door tot het voor iedereen wel duidelijk is.

In deze eerste bijeenkomst stond het stellen van vragen en actief luisteren centraal. Het stellen van vragen blijkt nog wel een opgave te zijn als dat op de juiste manier moet gebeuren. Suggestieve vragen liggen op de loer, alsook de “vragen” die eigenlijk meer een boodschap zenden. Zo wordt met de “vraag” : “maar waarom gaan we niet zwemmen”, gemeld dat de vrager wil gaan zwemmen. En zo bleek er veel uit te wisselen te zijn. Evenzo voor wat betreft luisteren.

Het trainingstraject bestaat uit een tweede bijeenkomst in april om te oefenen met de dialoog als gespreksvorm. Tenslotte is er eind mei een aanbod van Utrecht in Dialoog ter afsluiting. In deze laatste bijeenkomst staat de rol van dialoogbegeleider centraal.

Rumi,
een beroemde Perzische filosoof en dichter schreef:
“Voorbij het idee van wat goed is en wat fout is, is een prachtige tuin. En daar zal ik je ontmoeten.”

Een prachtige boodschap. Wij kijken uit naar veel ontmoetingen in die prachtige tuin.

Kwestiezz!

Kwestiezz!…. mooie gesprekken
Kwestiezz! staat voor een serie dialogen, die voorafgegaan worden door bijvoorbeeld een spreker, beeldmateriaal, verhaal of anderszins. De dialogen kunnen op dezelfde dag als de gekoppelde activiteit of enkele dagen later geprogrammeerd worden.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden
De huidige serie staat in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Deelnemers gaan met elkaar de uitdaging aan thema’s samenhangend met het Slavernijverleden en doorwerkingen daarvan in het heden, te bespreken. Suggesties voor andere thema’s die ons bereiken nemen we in overweging.

Bij Kwestiezz! wordt vooralsnog samengewerkt met CODA, Orpheus en Art 1.

Onverwachte Ontmoetingen

We hebben de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen, maar praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – goed voor ons. Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te (leren) luisteren naar een ander, te (leren) kijken met andere ogen en ons te (laten) verrassen. Samenspraak Apeldoorn wil deze ‘onverwachte ontmoeting’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?

Wij gaan Onverwachte Ontmoetingen vorm geven door:

– Het ontwikkelen van Tafels voor Resultaten, waarbij concreet met de inzet van dialoog op zoek wordt gegaan naar concrete projectideeën waarmee onverwachte ontmoetingen gefaciliteerd worden.
– Onverwachte Ontmoetingen te organiseren met inzet van de Mensenbingo.

Eerste resultaat
De eerste Tafel voor Resultaten heeft al iets moois opgeleverd. We waren te gast bij Odd Fellows waar we door het Apostolisch Genootschap uitgenodigd waren tot het inzetten van de dialoog. De avond was een succes. Om te beginnen hebben de deelnemers, waarvan het merendeel elkaar helemaal niet kende, in 1,5 uur kennis gemaakt en zijn er mooie verbindingen ontstaan.

Een concreet projectvoorstel is het adopteren van een Vredesboom. Daarom heen zullen Onverwachte Ontmoetingen vorm gegeven worden. Er wordt gedacht aan:
– Verhalen bij de boom te organiseren
– Onverwachte Ontmoetingen bij de boom op te zetten

Eind mei staat het organiseren van een live “Onverwachte Ontmoeting” gepland door het samenbrengen van religieuze groepen met groepen vrouwen van kleur. De mensenbingo zal ingezet worden als laagdrempelig “kennismakingsmiddel”.

Vervolgens zijn er korte tafels van Resultaten.

December

   Door Johan van der Meer.

December, de laatste maand van het jaar en weer eens tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Een jaar van oorlog en omhoog schietende prijzen en iedereen vraagt zich af waarom? Laten we hopen dat de heren Poetin en Zelensky in 2023 het licht gaan zien en eens met elkaar in dialoog gaan ,want in deze oorlog zijn er geen winnaars alleen maar verliezers. Samenspraak is een mooie en goede manier om te verbinden dus ik zou zeggen: “Heren doe u best”.

Afgelopen maand hebben wij de Week van de Dialoog gehad met als landelijk thema Samen Thuis, de belangstelling hiervoor viel niet mee, maar ook zeker niet tegen. Voor ons in ieder geval wel een reden om in 2023 blijven te promoten dat Samenspraak bestaat en dit een hele mooie manier is om mensen van een andere culturen of met een ander geloofsovertuiging, leeftijd of geaardheid te ontmoeten en door samenspraak respect en begrip voor elkaar te krijgen.

Respect voor elkaar vind ik persoonlijk een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving en eerlijk gezegd,
als ik zo om mij heen kijk is dit soms ver te zoeken.
Mensen lijken geen geduld meer te hebben en we gaan steeds meer toe naar een Ik-Cultuur.

Dit gezegd hebbende laten we dit positief afsluiten.

Hij was een echte soldaat
Als hij de vijand zag
Dan werd hij nauwelijks kwaad,
hij schoot slechts in een lach .
(Toon Hermans)