Inspiratieochtend Winc

Door: Roelof Oudman

Bij aanvang van de training kwamen vijf deelnemers aan het Winc overleg onder leiding van Roelof bijeen voor de inspiratietraining.

De kennismaking was voorzien van een invitatie om te vertellen welke informatie men verwachtte of hoopte. Gemiddeld was het antwoord dat de deelnemers zich open stelden en zich graag lieten begeleiden in het gebodene.

Al na het welkom en het verschil tussen de drie onderdelen van het “Trivium” kwam de eerste opdracht aan de hand van een casus: Ga met elkaar in dialoog over het probleem dat kennelijk het managementteam (of bestuur van een vereniging of stichting) uitgebreid diende te worden van drie naar vijf bestuurders. 
Er zouden nieuwe bestuurders bij moeten komen i.v.m. de ‘WBTR’. Met een wervingsplan als resultaat.

Hoe zou dit traject als ‘thema’ aangevat kunnen worden? 
De eerste spreker stelde meteen een vraag aan de groep: Hoe weten we wat voor kandidaten we zoeken? 
Van daaruit droegen ook de andere vier deelnemer bij aan het onderzoek: Wat hebben we nodig? Welke competenties zijn nodig? Hoe streven we tevens naar diversiteit?  Het gaf een mooi beeld dat het opstellen van een werkvorm waarin een zoektocht een voorwaarde is voor een overdachte en gerichte bespreking, die het proces (komen tot een wervingsplan) voor te bereiden met behulp van alle in het team beschikbare kennis, kunde en ervaring.

Op dat punt ging de info overdracht verder met de toelichting op het besluitvormings- procesmodel waarin de dialoog -telkens als eerste stap- de medewerkenden betrekt en bevraagt op alle aspecten die voor het team kennelijk van belang zijn bij het uitvoeren van toekomstige actiepunten. Uit dat bevragen komen meestal veel verschillende ideeën en suggesties/ opmerkingen naar voren, die van belang zijn voor de volgende fase: Het ontwerpen van besluiten die goed bijdragen aan het vervullen van de opdracht.  
Bij de volgende vergadering op misschien bij een stafafdeling bedrijfsbeleid kunnen oplossingsvoorstellen worden ontwikkeld, die – mits ze ook gebaseerd zijn op de inbreng vanuit de dialoog- die ook begroot of berekend worden op hun effectiviteit en/of efficiëntie.

We besteedden veel aandacht aan de ‘inrichtingseisen’ van een dialoog. Er dient probleembesef te zijn bij de deelnemers. Zijn zij bereid en worden zij op een appreciative manier begeleid?  Zijn de condities qua ruimte en voorzieningen goed? Simpele dingen zoals op tijd komen en op tijd afronden. Iets te drinken bij de hand, minstens een glas water.  
De meerwaarde van een goed geoutilleerde dialoog is zodanig, dat het niet als ‘verloren tijd’ hoeft te worden gezien. Het is een investering in draagvlak voor genomen besluiten over procedures of kwaliteit.

Na de gedragsregels, de creatie van goede voorwaarden voor dialoog en de vaardigheden waaraan de gespreksbegeleider zijn of haar kwaliteit als begeleider ook kan doorontwikkelen tot een bepaald agogisch niveau, hebben de deelnemers elk een gespreksronde begeleid over een ‘als levensecht aanvoelende casus’, namelijk het herhaald onnodig uitlopen van de vergadertijd. 
Deze casus stimuleerde om in de eigen praktijk enkele ’need to know’s’   en ‘nice to try’s’ door te voeren bij vergaderingen.

Overkoepelend is de methode aangeslagen als een uitbreiding aan gespreksmodellen die je kunt toepassen in zeer uiteenlopende gevallen.

Waarom U meer wilt weten over de dialoog.

Dialoog is een algemeen bekende naam voor een gesprek. Vaak gebezigd in publieke communicatie.

Maar: Weet U dat nog maar weinig mensen precies weten wat Dialoog inhoudt? Bij de gespreksbegeleiders in opleiding blijkt heel vaak dat “een gesprek tussen 2 mensen” voldoende definitie is. En dat is niet een goed beeld van de betekenis van Dialoog. 

Zo voert Samenspraak veel dialogen met zes tot acht personen aan tafel. Wat is dan precies zo kenmerkend voor een dialoog die de naam dialoog ook verdient?

In het bovenstaande model zijn twee benamingen opgenomen die over gespreksvormen gaan.

Als er een onderwerp (of thema) komt ‘bovendrijven’ dat ‘iemand’ ziet als een vorm van probleem-  en dat wil oplossen of opgelost wil zien, is het best mogelijk dat meerdere mensen daar wel eens over nadenken en een vorm van probleembesef delen. Maar het staat allerminst vast dat iedereen daar exact dezelfde gedachten bij heeft. 

De manier om te kijken of iets werkelijk een probleem is, en hoe dat ‘probleem’ er voor iedere betrokkene uitziet is een vorm van gesprek dat ‘ruimte biedt’ voor die diverse ervaringen en belevenissen. Waardoor zowel de spreker als de toehoorder die inbreng  “beleeft”.  Dat onderzoek kan pas goed resultaat opleveren als: 

 • Deelnemers aan dat gesprek bereid zijn om hun eigen gevoelens en ideeën over het onderwerp willen delen ,met de gespreksgroep.
 • Daarnaast vergt het van de deelnemers dat ze ook benieuwd zijn naar de ervaringen, gevoelens en ideeën, die ze toevoegen aan het “beeld” van het probleem.
 • Bovendien is het belangrijk dat elke deelnemer ook echt luistert naar de andere deelnemers. (en niet al argumenten zit te bedenken om sommige delen van het verhaal van de ander te ‘weerleggen’.)
 • Soms roepen oude indrukken al een vorm van oordeel op over een mede-deelnemer of over diens inbreng. Voor een goed onderzoek vormt een oordeel een storing. Als je naar elkaar wil kunnen luisteren, zet je je (-voor-)  oordelen uit. 

Het is deze belangrijke fase van de inwinning van informatie om een beeld te krijgen van het thema of onderwerp waar het onderzoek – dat via dialoog verloopt- dat meer inzicht in aard en omvang van het ‘probleem’ ontstaat. Zonder die verkenning is het opsommen van mogelijke ideeën over oplossingen werkelijk een “slag in de lucht”.

Bij het vervolg van het ‘proces’ om vanuit de beeldvorming oplossingen te bedenken is de kans dat die oplossingen ook veel kans van slagen maken zeer veel groter geworden. Alleen zullen de oplossingen nog uiteen kunnen lopen in de tijd die het kost, de kosten voor het proces van oplossen etc. Pas hier komt een goed debat van pas.  En dan niet een hol debat met veel bijbedoelingen* zoals wel voorkomt als het om politieke ‘winst’ ook draait. Het 2e kamer “debat” is daardoor vaker een ordinaire ‘discussie’ dan een debat, want voor een debat gelden dezelfde beleefdheidsregels als voor een dialoog. 

Als mensen in staat zijn om zich samen te ‘verbinden’ doordat ze samen met de straat, de buurt, de wijk of hun dorp (of hun collega’s ) dankzij respectvolle dialoog en evenwichtige besluiten tevreden worden over de kwaliteit van hun leefomgeving, draagt dat ook bij aan de totale sociale kwaliteit van de samenleving.

Dialoog in de politiek

Door: Henk de Boer

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, bepaald de kwestie van de oplopende spanningen tussen Rusland en de Oekraïne (en de NAVO landen op de achtergrond) het nieuws.

Van/uit verschillende bronnen horen we de laatste stand van zaken, worden er al dan niet onderbouwde aannames gedaan, verwachtingen uitgesproken maar ook politiek actie ondernomen om een oplossing voor deze zeer verontrustende situatie te vinden.
Ik geef het meteen toe: ik ben een leek op het gebied van politiek en de bijbehorende gedragsregels. Onderstaande foto triggerde mij om diverse redenen:

Allereerst de westerse blik van informatie voorziening: “Poetin speelt machtsspel” en Macron ‘denkt’ “Ik voel een afstand”.
Vervolgens het feit dat er zulke lange tafels zijn en dat die dan gebruikt  wordt voor een 2-gesprek. Daarbij vind ik het dan wel weer leuk dat allerlei bewerkte foto’s van terug te vinden zijn op het internet.

Tenslotte en wat mij betreft het belangrijkste: wat is de insteek van beide partijen? Het lijkt mij niet de ideale opstelling voor een echte Dialoog waarbij beide partijen  oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars standpunten en/of beweegredenen. 

Om verbinding te zoeken en te vinden zou de Dialoog een waardevol instrument kunnen zijn maar de of dat in deze situatie de beste oplossing is, waag ik te betwijfelen.
Hoewel ik zeer bezorgd ben over het verdere verloop van de gang van zaken, hoop ik van ganser harte dat het niet (verder) uit de hand loopt en dat het “pratend” opgelost kan worden.

Bron van het artikel: De Stentor

Internationale vrouwendag

Het thema voor Internationale vrouwen dit jaar is V-M solidariteit. 

Internationale vrouwendag bestaat als sinds 1912 en tot op heden is het een belangrijke dag om de aandacht te vestigen en staat voor absolute gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Nu is de situatie vaak dat de vrouwen een achtergestelde positie heeft en moet strijden voor gelijkwaardige behandeling, zelfbeschikking, vrijheid en individuele rechten. Dit jaar is het thema Solidariteit, waarbij de oproep wordt gedaan dat ook de man opstaat en zich hard maakt voor emancipatie in het breedste zin van het woord. Op 8 maart worden er overal in de wereld activiteiten georganiseerd en ook Samenspraak heeft in samenwerking met Gigant een activiteit op het programma staan. Zie verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Samenspraak organiseert in samenwerking met Gigant een dialoogtafel op deze dag. Aan de dialoogtafel zullen een (beperkt aantal) mannen in dialoog treden met een groep vrouwen, waarvoor dus zowel mannen als vrouwen zich mogen opgeven. Dat mag via een mail aan info@samenspraakapeldoorn.nl.

Het thema is V-M Solidariteit. Solidariteit is de kracht van de verandering. Jarenlang hebben vrouwen gestreden voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Hoewel er al veel is verbeterd, is dat nog niet voldoende en zeker niet voor vrouwen in andere landen en culturen. Maar wat kunnen de mannen hierin betekenen? Wil jij hierover meepraten? Meld je dan aan om mee te doen aan deze dialoogtafel. Wees er wel snel bij want er zijn maar 8 plekken! Je kan je aanmelden via info@samenspraakapeldoorn.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

De locatie is de Gigant aan de Nieuwstraat 377 in Apeldoorn
Aanvangstijd is 10.00 en duurt ongeveer tot 12.00u. Fijn is het als je er om 9.45 kan zijn.
Tot dan!

Even voorstellen: Roelof Oudman

Graag stellen wij jullie voor aan een oud ‘nieuw’ lid van het bestuur: Roelof Oudman, algemeen lid en coördinatie trainingen.
Voor nu ook als interim voorzitter. Voor de meesten van jullie is hij geen onbekende. Roelof is jaren voorzitter geweest bij Samenspraak en is hij altijd betrokken gebleven als opleider voor de dialoogbegeleiders. Maar we laten Roelof hieronder even zelf aan het woord.

“Als betrokkene bij de dialoog in onze stad gaf ik me in 2007 op voor deelname aan de training voor gespreksbegeleiders van de eerste “Dag van de Dialoog” in Apeldoorn. 

Het mondde erin uit dat mijn rol bij de Dag van de dialoog groeide van gespreksbegeleider tot lid van de voorbereidingscommissie voor het project “Dag van de dialoog” sedert 2007 tot (mede-) oprichter van de Stichting Samenspraak Apeldoorn (2013). 

Nadat ik in 2019 uit het bestuur trad, bleef ik als trainer en adviseur bijstaan aan deze -in mijn ogen belangrijke bijdrage aan geweldloos communiceren, verbinden, sociale vaardigheid en betrokkenheid.

Nog nieuwe bestuursleden nodig!

Ondanks veel inzet van het bestuur leverde de werving van nieuwe, geïnspireerde bestuursleden nog geen nieuwe voorzitter of secretaris op. Als oud-voorzitter kan ik alleen maar getuigen dat een rol in het bestuur van Samenspraak je veel genoegen en leerzaamheid biedt.
De kunst van het toepassen van de dialoog bijvoorbeeld. Maar ook het verbreden van je netwerk, omdat de werkzaamheden van Samenspraak bijdragen aan de integratie en emancipatie van iedere Apeldoorner.
Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de deelname aan projecten, zoals de Vredesweek, de Vredeswandeling, De nationale Vrouwendag, de Beursvloer, het evenement van Mondial, etc. en uiteraard de Week van de Dialoog!

Het is daarom dat ik opnieuw algemeen bestuurder werd, en tevens -totdat een nieuwe voorzitter bereid gevonden is- tijdelijk waarnemend voorzitter. Onze stad heeft Samenspraak nodig! Heeft jou nodig!

Neem graag  via onze website contact op als je meer wil weten over een rol als voorzitter of secretaris. Ik beloof dat het hoe dan ook prettig kennismaken zal worden”

Roelof Oudman, bestuurder en trainer/ adviseur bij  Stichting Samenspraak.

Vacature secretaris bestuur

Vacature Secretaris Bestuur

Stichting Samenspraak is op zoek naar een secretaris (4-8 uur per maand) met passie voor verbinden, samenwerken, luisteren en tegengaan van discriminatie en uitsluiting. We willen een divers bestuur in alle opzichten om met Samenspraak te komen tot een stichting die een verschil kan maken voor alle Apeldoorners.

Over Stichting Samenspraak

Stichting Samenspraak Apeldoorn wil discriminatie, uitsluiting en polarisatie tegen gaan. We doen dat door Apeldoorners met elkaar in gesprek te brengen middels een dialoog. Bij Stichting Samenspraak werken betrokken vrijwilligers en een betaalde medewerker die het projectbureau aanstuurt. Het projectbureau ondersteunt de vrijwilligers bij het organiseren van de activiteiten. Op het projectbureau werken een aantal vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt die werkervaring opdoen en op die manier sneller aan het werk kunnen binnen een reguliere baan.

Wat ga je doen?

 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden
 • Verslaglegging van vergaderingen
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen
 • Overige correspondentie verrichten
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken
 • Contracten opstellen naar derden
 • Ondersteunen van het projectbureau bij het opstellen van contracten

Wat bieden wij?

 • Een zinvolle en afwisselende taak die van belang is voor Apeldoorn en gewaardeerd wordt door de gemeentelijke overheid
 • Leuke contacten met boeiende mensen
 • Een mooie aanvulling voor je CV
 • Voldoende budget om initiatieven uit te voeren of te ondersteunen
 • Vergoeding van je (eventuele) onkosten.

Wie ben jij?

Voor de rol van secretaris beschik je over de volgende capaciteiten en vaardigheden:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Kennis van software (Google Drive, Microsoft Office)
 • Dienstverlenende instelling
 • Organisatievermogen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie
 • Teamspeler
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Voel jij je aangesproken door bovenstaande tekst? Stuur dan voor 28 februari 2022 je CV en motivatie naar secretaris@samenspraakapeldoorn.nl

Voor meer informatie ga naar https://samenspraakapeldoorn.nl of neem contact op met onze vertrekkende secretaris Ellen Witteveen via email:secretaris@samenspraakapeldoorn.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van vacatures en activiteiten van Samenspraak

Is een bestuursfunctie van Stichting Samenspraak Apeldoorn nog wel leuk?

Afgaande op het feit dat er in korte tijd drie leden afgehaakt zijn,
ben je snel geneigd om te denken van niet. Maar dit betrof vooral een ongelukkige samenloop van diverse persoonlijke omstandigheden waardoor respectievelijk Bob, Quirine en tenslotte Kirsten teruggetreden zijn. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat wij denken dat we absoluut toegevoegde waarde hebben in de strijd tegen de verharding van de maatschappij.
De 2 deling over het vaccinatiebeleid is daar een nieuw voorbeeld van.

Er is nog veel werk te doen en we hebben de overtuiging dat wij als Samenspraak een steentje bij kunnen dragen in het begrip kweken voor elkaar. Als bestuur kunnen we dat natuurlijk niet zelf maar hebben daar onze enthousiaste vrijwilligers voor nodig.
Onze taak is het faciliteren van deze vrijwilligers in de vorm van middelen, opleiding maar ook richting bepalen.
Hier zitten vele boeiende aspecten aan, zeker omdat het met en over mensen gaat.

Dit brengt me tot de conclusie dat we in lastig vaarwater zitten maar door het samen te doen wel leuk, uitdagend en noodzakelijk is.

Henk de Boer
Penningmeester van Samenspraak Apeldoorn

De generatiedialoog

Tijdens de ‘Week van de dialoog’ heb ik in samenwerking met Samenspraak Apeldoorn, Talma-Borgh, een thuis voor welzijn en zorg en PCBO Apeldoorn twee dialoogtafels georganiseerd waarbij vier leerlingen en vier bewoners met elkaar in dialoog gingen rondom het thema ‘De Moeite waard’. Eén dialoogtafel vond plaats in het woon-zorgcentrum en één dialoogtafel vond plaats in de school. Ik schreef er dit korte artikel over. Mocht je geen tijd hebben het artikel te lezen, dan hierbij een korte samenvatting: “Jong en oud samenbrengen is de moeite waard”. Door Sylvia van Ark.

Al best lang liep ik rond met de wens om jong en oud uit de wijk waar ik woon met elkaar in contact te brengen. De Week van de Dialoog leek  mij hiervoor de uitgelezen kans. En hoe mooi was het dan ook dat basisschool PCBO De Regenboog en woonzorgcentrum Talma Borgh, mee wilden werken aan dit initiatief. Voor mij een bijzondere kans om deze twee buren (de gebouwen liggen naast elkaar, slechts gescheiden door een busbaan en fietspad) met elkaar in contact in te brengen.

Voorzichtig schuifelend kwam iedereen binnen. Een beetje onwennig, want wat precies de bedoeling was, dat was nog niet helemaal duidelijk. Maar al snel vond iedereen een plekje aan tafel en gingen we van start. Als gespreksleider van deze dialoog legde ik uit dat we in vier rondes met elkaar in gesprek zouden over het thema ‘De moeite waard’, dat we daarvoor een uur de tijd zouden nemen en dat er halverwege koffie/thee, ranja en koekjes waren. Niet onbelangrijk.

Kennismaken…

In de eerste ronde werd iedereen uitgenodigd een afbeelding te kiezen die echt iets over henzelf vertelde. Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen, want het kiezen van een afbeelding geeft iedereen de ruimte om iets wezenlijks over zichzelf te vertellen. In deze groep waren er opvallend veel avonturiers 😉

De diepte in…

Bij een dialoog staat luisteren zonder oordeel voorop. Je hoeft geen oplossingen te bedenken of tips te geven, je mag gewoon luisteren.
In de volgende drie rondes hebben we het onderwerp ‘De moeite waard’ samen verder uitgediept. Wat betekent of is voor jou de moeite waard? En welke dromen heb je wanneer je denkt aan de moeite de waard? Samen, contact, kleuren en natuur waren de sleutelwoorden in de verhalen die gedeeld werden.
In de laatste ronde wordt altijd iedereen gevraagd wat zij  meenemen uit het gesprek. En dit liet mij weer zo duidelijk de waarde van de dialoog zien. 

Er werden mooie inzichten gedeeld van kind op oudere, oudere op kind, oudere op oudere en kind op kind.  Wellicht wat vaag, maar ik vind dat wat gedeeld is in de groep, ook in de groep moet blijven. Juist omdat iedereen zich kwetsbaar durfde op te stellen en mij het vertrouwen gaf dit gesprek te begeleiden.  Maar wat ik zelf meeneem uit deze dialoog wil ik graag met jullie delen. De waarde ervaren van samen dingen doen en samen zijn, is niet gebonden aan leeftijden, maar van alle leeftijden. 

De wandeldialoog in Berg en Bos

Door Bernard Hilgers

De wandeldialoog verschilde qua methodiek niet van de gewone dialoog: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen en doen, maar vooral ook een ontmoeting met je meer innerlijk zelf doordat de dialoog in de natuur  en ook een beetje met de natuur was. Na een voorstelrondje en eerste verkenning van het thema ‘de moeite waard’, togen we naar de piramide* in park Berg en Bos alwaar we op het veld een stukje natuur moesten zoeken en meenemen. We waren met zijn vieren en legde onze ‘schat’ bovenop het bovenste blok van de piramide. We gingen zelf op een hoek staan en vertelde wat ons inspireerde aan onze vondst, wat boeiende verhalen opleverde.

Wandelend vervolgde we onze tocht en vertelde elkaar wat we zelf de moeite waard vonden of er in meegemaakt hadden. We deden vervolgens een elfjes-opdracht en somden elf begrippen op die bij ons opkwamen bij ‘de moeite waard’ en deelden de vier belangrijkste met elkaar. Dromend liepen we naar de betonnen trap van het park die een uitzichtpunt vormt over de vijver. Op de reling ‘vertelde’ ieder zijn toekomstplan met betrekking tot ‘de moeite waard’ tegen de denkbeeldige moeder natuur in de bosvijver. Al keuvelend liepen we weer naar ons beginpunt terug, waarbij we nog een aantal park Berg en Bos monumentjes afliepen. Een mooie wandeling, ontmoeting met elkaar met de prachtige in herfstkleuren getooide natuur en het thema ‘de moeite waard’. Een mooie ervaring die vanwege het buiten zijn toch heel anders was dan aan tafel en dat vonden we allemaal wel.

*Piramide EON

De piramide EON staat sinds 2004 in Apeldoorn. Initiatiefnemer is Bibliotheca Biografica. Dat is een wereldwijde organisatie die biografieën verzameld. De piramide bestaat uit 30 granieten kubussen en er liggen nog kubussen los op de grond. Elke kubus symboliseert een levensverhaal van een persoon. Deze levensverhalen worden bewaard voor het nageslacht in deze granieten stenen piramide.

Sinds de bouw van het monument zijn er geen nieuwe kubussen meer toegevoegd aan de piramide. De bedoeling was dat het monument 15 meter hoog zou worden. Dat is bij lange na niet gehaald. De hoogte lag politiek nogal gevoelig. Na veel strijd is een ontheffing verleend. Met als commentaar: “leg de stenen toch allemaal op de grond, dan zijn ze tenminste nog nuttig als zitbank”.

De piramide ligt ongeveer 3 kilometer lopen vanaf het begin van het park, net voorbij de grote bosweide waar in goede tijden de Openlucht Filmfestival werd gehouden.

Even voorstellen: Manon Zaagman

Beste lezer,

Sinds deze maand ben ik begonnen als medewerker op het projectbureau. Graag stel ik mij even aan u voor.

Ik ben Manon Zaagman en 37 jaar oud. Samen met mijn hond, woon ik nu ruim een jaar in Apeldoorn. Wij wandelen samen dagelijks een stuk in het bos. In verband met mijn arbeidsongeschiktheid, heb ik verder niet zoveel om handen. Daarom ben ik heel blij dat ik nu twee ochtenden in de week mee mag werken op het projectbureau met verschillende administratieve taken.