Thuis

Voor de Week van de Dialoog heeft de stadsdichter van Apeldoorn, Herman Kattemölle, een gedicht geschreven waarin het thema: “Samen Thuis” van de Week van de Dialoog 2022 centraal staat.

Mijn bestaan krimpt
de dagen verdwijnen
in de plooien van de tijd
als jij er niet bent

Waar is mijn zelfvertrouwen!
hier, in deze geslonken wereld
zou mijn hart het ritme moeten bepalen
zou ik mijn eigen lamp moeten zijn
mijn eigen haardvuur
mijn eigen fornuis

Maar de muren om mij heen
zijn even niet mijn muren
de buren tegenover
niet mijn buren
de bank waarop ik hang
niet mijn bank
het fundament is broos
kwetsbaar als papier-maché
zonder jou
geen huisje-boompje-feestje

Kom jij binnen
wordt leegte volheid
hoor ik weer mussen tjilpen in de heg
en tikt ons klokje
zoals het nergens anders tikt
een veilige plek
voor nu en morgen

Met jou voel ik me thuis
in deze straat, deze stad
of waar ook ter wereld
overal.

Herman Kattemölle
stadsdichter Apeldoorn, 2022

Locaties: Bedankt

Een Week van de Dialoog kan niet plaatsvinden zonder de medewerking van onze organisaties in Apeldoorn en omstreken. In deze video geven wij jullie een overzicht van deze organisaties. Wij willen ze alvast van harte bedanken dat zij hun locatie belangeloos aanbieden.

Praat, Luister en Droom mee

Door: Michiel Wieringa

Dit jaar vindt de Week van de Dialoog plaats van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november. Er zijn meer dan 20 locaties in Apeldoorn en omgeving waar dialogen worden gehouden. Van ‘gewone’ dialoog tot wandeldialoog tot schrijfdialoog. Maar wat is een dialoog eigenlijk?

De dialoog is een gespreksvorm waarbij je ervaringen en dromen kunt delen over een onderwerp, zonder dat je wordt onderbroken. Pas nadat je bent uitgepraat, is de ander aan de beurt. En is het jouw beurt om te luisteren.

Je doorloopt een aantal ‘stappen’ tijdens de dialoog. Die hangen af van de dialoogvorm: een gesprek, een wandeling of schrijvend. Tijdens iedere stap is er een richting die er voor zorgt dat je niet per ongeluk gaat betogen, maar juist je persoonlijke ervaringen en dromen deelt.

Ervaringen en dromen

Door zonder oordeel naar elkaar te luisteren en ervaringen en dromen uit te wisselen, zie je dat mensen nader tot elkaar komen. Je ontdekt dat je veel met elkaar gemeen hebt. En op die manier wordt de wereld een stukje mooier.

Samen thuis

Dit jaar is het thema ‘Samen thuis’. Dat is een breed thema dat door deelnemers en locaties zelf kan worden ingevuld. Misschien wil je het hebben over samenwonen. Of over veiligheid of eenzaamheid in huis. Of heb je hele leuke ervaringen uit jouw buurt of wijk die je wilt delen. Alles kan en we luisteren graag naar jouw ervaringen en dromen bij één van de vele dialoogtafels!

Deelnemen?

Praat, luister en droom je mee? Schrijf je dan snel in bij één van de vele dialooglocaties:

Programma Apeldoorn in Dialoog 2022

Inspiratieochtend Winc

Door: Roelof Oudman

Bij aanvang van de training kwamen vijf deelnemers aan het Winc overleg onder leiding van Roelof bijeen voor de inspiratietraining.

De kennismaking was voorzien van een invitatie om te vertellen welke informatie men verwachtte of hoopte. Gemiddeld was het antwoord dat de deelnemers zich open stelden en zich graag lieten begeleiden in het gebodene.

Al na het welkom en het verschil tussen de drie onderdelen van het “Trivium” kwam de eerste opdracht aan de hand van een casus: Ga met elkaar in dialoog over het probleem dat kennelijk het managementteam (of bestuur van een vereniging of stichting) uitgebreid diende te worden van drie naar vijf bestuurders. 
Er zouden nieuwe bestuurders bij moeten komen i.v.m. de ‘WBTR’. Met een wervingsplan als resultaat.

Hoe zou dit traject als ‘thema’ aangevat kunnen worden? 
De eerste spreker stelde meteen een vraag aan de groep: Hoe weten we wat voor kandidaten we zoeken? 
Van daaruit droegen ook de andere vier deelnemer bij aan het onderzoek: Wat hebben we nodig? Welke competenties zijn nodig? Hoe streven we tevens naar diversiteit?  Het gaf een mooi beeld dat het opstellen van een werkvorm waarin een zoektocht een voorwaarde is voor een overdachte en gerichte bespreking, die het proces (komen tot een wervingsplan) voor te bereiden met behulp van alle in het team beschikbare kennis, kunde en ervaring.

Op dat punt ging de info overdracht verder met de toelichting op het besluitvormings- procesmodel waarin de dialoog -telkens als eerste stap- de medewerkenden betrekt en bevraagt op alle aspecten die voor het team kennelijk van belang zijn bij het uitvoeren van toekomstige actiepunten. Uit dat bevragen komen meestal veel verschillende ideeën en suggesties/ opmerkingen naar voren, die van belang zijn voor de volgende fase: Het ontwerpen van besluiten die goed bijdragen aan het vervullen van de opdracht.  
Bij de volgende vergadering op misschien bij een stafafdeling bedrijfsbeleid kunnen oplossingsvoorstellen worden ontwikkeld, die – mits ze ook gebaseerd zijn op de inbreng vanuit de dialoog- die ook begroot of berekend worden op hun effectiviteit en/of efficiëntie.

We besteedden veel aandacht aan de ‘inrichtingseisen’ van een dialoog. Er dient probleembesef te zijn bij de deelnemers. Zijn zij bereid en worden zij op een appreciative manier begeleid?  Zijn de condities qua ruimte en voorzieningen goed? Simpele dingen zoals op tijd komen en op tijd afronden. Iets te drinken bij de hand, minstens een glas water.  
De meerwaarde van een goed geoutilleerde dialoog is zodanig, dat het niet als ‘verloren tijd’ hoeft te worden gezien. Het is een investering in draagvlak voor genomen besluiten over procedures of kwaliteit.

Na de gedragsregels, de creatie van goede voorwaarden voor dialoog en de vaardigheden waaraan de gespreksbegeleider zijn of haar kwaliteit als begeleider ook kan doorontwikkelen tot een bepaald agogisch niveau, hebben de deelnemers elk een gespreksronde begeleid over een ‘als levensecht aanvoelende casus’, namelijk het herhaald onnodig uitlopen van de vergadertijd. 
Deze casus stimuleerde om in de eigen praktijk enkele ’need to know’s’   en ‘nice to try’s’ door te voeren bij vergaderingen.

Overkoepelend is de methode aangeslagen als een uitbreiding aan gespreksmodellen die je kunt toepassen in zeer uiteenlopende gevallen.

Waarom U meer wilt weten over de dialoog.

Dialoog is een algemeen bekende naam voor een gesprek. Vaak gebezigd in publieke communicatie.

Maar: Weet U dat nog maar weinig mensen precies weten wat Dialoog inhoudt? Bij de gespreksbegeleiders in opleiding blijkt heel vaak dat “een gesprek tussen 2 mensen” voldoende definitie is. En dat is niet een goed beeld van de betekenis van Dialoog. 

Zo voert Samenspraak veel dialogen met zes tot acht personen aan tafel. Wat is dan precies zo kenmerkend voor een dialoog die de naam dialoog ook verdient?

In het bovenstaande model zijn twee benamingen opgenomen die over gespreksvormen gaan.

Als er een onderwerp (of thema) komt ‘bovendrijven’ dat ‘iemand’ ziet als een vorm van probleem-  en dat wil oplossen of opgelost wil zien, is het best mogelijk dat meerdere mensen daar wel eens over nadenken en een vorm van probleembesef delen. Maar het staat allerminst vast dat iedereen daar exact dezelfde gedachten bij heeft. 

De manier om te kijken of iets werkelijk een probleem is, en hoe dat ‘probleem’ er voor iedere betrokkene uitziet is een vorm van gesprek dat ‘ruimte biedt’ voor die diverse ervaringen en belevenissen. Waardoor zowel de spreker als de toehoorder die inbreng  “beleeft”.  Dat onderzoek kan pas goed resultaat opleveren als: 

 • Deelnemers aan dat gesprek bereid zijn om hun eigen gevoelens en ideeën over het onderwerp willen delen ,met de gespreksgroep.
 • Daarnaast vergt het van de deelnemers dat ze ook benieuwd zijn naar de ervaringen, gevoelens en ideeën, die ze toevoegen aan het “beeld” van het probleem.
 • Bovendien is het belangrijk dat elke deelnemer ook echt luistert naar de andere deelnemers. (en niet al argumenten zit te bedenken om sommige delen van het verhaal van de ander te ‘weerleggen’.)
 • Soms roepen oude indrukken al een vorm van oordeel op over een mede-deelnemer of over diens inbreng. Voor een goed onderzoek vormt een oordeel een storing. Als je naar elkaar wil kunnen luisteren, zet je je (-voor-)  oordelen uit. 

Het is deze belangrijke fase van de inwinning van informatie om een beeld te krijgen van het thema of onderwerp waar het onderzoek – dat via dialoog verloopt- dat meer inzicht in aard en omvang van het ‘probleem’ ontstaat. Zonder die verkenning is het opsommen van mogelijke ideeën over oplossingen werkelijk een “slag in de lucht”.

Bij het vervolg van het ‘proces’ om vanuit de beeldvorming oplossingen te bedenken is de kans dat die oplossingen ook veel kans van slagen maken zeer veel groter geworden. Alleen zullen de oplossingen nog uiteen kunnen lopen in de tijd die het kost, de kosten voor het proces van oplossen etc. Pas hier komt een goed debat van pas.  En dan niet een hol debat met veel bijbedoelingen* zoals wel voorkomt als het om politieke ‘winst’ ook draait. Het 2e kamer “debat” is daardoor vaker een ordinaire ‘discussie’ dan een debat, want voor een debat gelden dezelfde beleefdheidsregels als voor een dialoog. 

Als mensen in staat zijn om zich samen te ‘verbinden’ doordat ze samen met de straat, de buurt, de wijk of hun dorp (of hun collega’s ) dankzij respectvolle dialoog en evenwichtige besluiten tevreden worden over de kwaliteit van hun leefomgeving, draagt dat ook bij aan de totale sociale kwaliteit van de samenleving.

Dialoog in de politiek

Door: Henk de Boer

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, bepaald de kwestie van de oplopende spanningen tussen Rusland en de Oekraïne (en de NAVO landen op de achtergrond) het nieuws.

Van/uit verschillende bronnen horen we de laatste stand van zaken, worden er al dan niet onderbouwde aannames gedaan, verwachtingen uitgesproken maar ook politiek actie ondernomen om een oplossing voor deze zeer verontrustende situatie te vinden.
Ik geef het meteen toe: ik ben een leek op het gebied van politiek en de bijbehorende gedragsregels. Onderstaande foto triggerde mij om diverse redenen:

Allereerst de westerse blik van informatie voorziening: “Poetin speelt machtsspel” en Macron ‘denkt’ “Ik voel een afstand”.
Vervolgens het feit dat er zulke lange tafels zijn en dat die dan gebruikt  wordt voor een 2-gesprek. Daarbij vind ik het dan wel weer leuk dat allerlei bewerkte foto’s van terug te vinden zijn op het internet.

Tenslotte en wat mij betreft het belangrijkste: wat is de insteek van beide partijen? Het lijkt mij niet de ideale opstelling voor een echte Dialoog waarbij beide partijen  oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars standpunten en/of beweegredenen. 

Om verbinding te zoeken en te vinden zou de Dialoog een waardevol instrument kunnen zijn maar de of dat in deze situatie de beste oplossing is, waag ik te betwijfelen.
Hoewel ik zeer bezorgd ben over het verdere verloop van de gang van zaken, hoop ik van ganser harte dat het niet (verder) uit de hand loopt en dat het “pratend” opgelost kan worden.

Bron van het artikel: De Stentor

Internationale vrouwendag

Het thema voor Internationale vrouwen dit jaar is V-M solidariteit. 

Internationale vrouwendag bestaat als sinds 1912 en tot op heden is het een belangrijke dag om de aandacht te vestigen en staat voor absolute gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Nu is de situatie vaak dat de vrouwen een achtergestelde positie heeft en moet strijden voor gelijkwaardige behandeling, zelfbeschikking, vrijheid en individuele rechten. Dit jaar is het thema Solidariteit, waarbij de oproep wordt gedaan dat ook de man opstaat en zich hard maakt voor emancipatie in het breedste zin van het woord. Op 8 maart worden er overal in de wereld activiteiten georganiseerd en ook Samenspraak heeft in samenwerking met Gigant een activiteit op het programma staan. Zie verder in deze nieuwsbrief voor meer informatie.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Samenspraak organiseert in samenwerking met Gigant een dialoogtafel op deze dag. Aan de dialoogtafel zullen een (beperkt aantal) mannen in dialoog treden met een groep vrouwen, waarvoor dus zowel mannen als vrouwen zich mogen opgeven. Dat mag via een mail aan info@samenspraakapeldoorn.nl.

Het thema is V-M Solidariteit. Solidariteit is de kracht van de verandering. Jarenlang hebben vrouwen gestreden voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Hoewel er al veel is verbeterd, is dat nog niet voldoende en zeker niet voor vrouwen in andere landen en culturen. Maar wat kunnen de mannen hierin betekenen? Wil jij hierover meepraten? Meld je dan aan om mee te doen aan deze dialoogtafel. Wees er wel snel bij want er zijn maar 8 plekken! Je kan je aanmelden via info@samenspraakapeldoorn.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

De locatie is de Gigant aan de Nieuwstraat 377 in Apeldoorn
Aanvangstijd is 10.00 en duurt ongeveer tot 12.00u. Fijn is het als je er om 9.45 kan zijn.
Tot dan!

Even voorstellen: Roelof Oudman

Graag stellen wij jullie voor aan een oud ‘nieuw’ lid van het bestuur: Roelof Oudman, algemeen lid en coördinatie trainingen.
Voor nu ook als interim voorzitter. Voor de meesten van jullie is hij geen onbekende. Roelof is jaren voorzitter geweest bij Samenspraak en is hij altijd betrokken gebleven als opleider voor de dialoogbegeleiders. Maar we laten Roelof hieronder even zelf aan het woord.

“Als betrokkene bij de dialoog in onze stad gaf ik me in 2007 op voor deelname aan de training voor gespreksbegeleiders van de eerste “Dag van de Dialoog” in Apeldoorn. 

Het mondde erin uit dat mijn rol bij de Dag van de dialoog groeide van gespreksbegeleider tot lid van de voorbereidingscommissie voor het project “Dag van de dialoog” sedert 2007 tot (mede-) oprichter van de Stichting Samenspraak Apeldoorn (2013). 

Nadat ik in 2019 uit het bestuur trad, bleef ik als trainer en adviseur bijstaan aan deze -in mijn ogen belangrijke bijdrage aan geweldloos communiceren, verbinden, sociale vaardigheid en betrokkenheid.

Nog nieuwe bestuursleden nodig!

Ondanks veel inzet van het bestuur leverde de werving van nieuwe, geïnspireerde bestuursleden nog geen nieuwe voorzitter of secretaris op. Als oud-voorzitter kan ik alleen maar getuigen dat een rol in het bestuur van Samenspraak je veel genoegen en leerzaamheid biedt.
De kunst van het toepassen van de dialoog bijvoorbeeld. Maar ook het verbreden van je netwerk, omdat de werkzaamheden van Samenspraak bijdragen aan de integratie en emancipatie van iedere Apeldoorner.
Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de deelname aan projecten, zoals de Vredesweek, de Vredeswandeling, De nationale Vrouwendag, de Beursvloer, het evenement van Mondial, etc. en uiteraard de Week van de Dialoog!

Het is daarom dat ik opnieuw algemeen bestuurder werd, en tevens -totdat een nieuwe voorzitter bereid gevonden is- tijdelijk waarnemend voorzitter. Onze stad heeft Samenspraak nodig! Heeft jou nodig!

Neem graag  via onze website contact op als je meer wil weten over een rol als voorzitter of secretaris. Ik beloof dat het hoe dan ook prettig kennismaken zal worden”

Roelof Oudman, bestuurder en trainer/ adviseur bij  Stichting Samenspraak.

Vacature secretaris bestuur

Vacature Secretaris Bestuur

Stichting Samenspraak is op zoek naar een secretaris (4-8 uur per maand) met passie voor verbinden, samenwerken, luisteren en tegengaan van discriminatie en uitsluiting. We willen een divers bestuur in alle opzichten om met Samenspraak te komen tot een stichting die een verschil kan maken voor alle Apeldoorners.

Over Stichting Samenspraak

Stichting Samenspraak Apeldoorn wil discriminatie, uitsluiting en polarisatie tegen gaan. We doen dat door Apeldoorners met elkaar in gesprek te brengen middels een dialoog. Bij Stichting Samenspraak werken betrokken vrijwilligers en een betaalde medewerker die het projectbureau aanstuurt. Het projectbureau ondersteunt de vrijwilligers bij het organiseren van de activiteiten. Op het projectbureau werken een aantal vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt die werkervaring opdoen en op die manier sneller aan het werk kunnen binnen een reguliere baan.

Wat ga je doen?

 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief
 • Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden
 • Verslaglegging van vergaderingen
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen
 • Overige correspondentie verrichten
 • Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken
 • Contracten opstellen naar derden
 • Ondersteunen van het projectbureau bij het opstellen van contracten

Wat bieden wij?

 • Een zinvolle en afwisselende taak die van belang is voor Apeldoorn en gewaardeerd wordt door de gemeentelijke overheid
 • Leuke contacten met boeiende mensen
 • Een mooie aanvulling voor je CV
 • Voldoende budget om initiatieven uit te voeren of te ondersteunen
 • Vergoeding van je (eventuele) onkosten.

Wie ben jij?

Voor de rol van secretaris beschik je over de volgende capaciteiten en vaardigheden:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Kennis van software (Google Drive, Microsoft Office)
 • Dienstverlenende instelling
 • Organisatievermogen
 • Bestuurlijke ervaring
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie
 • Teamspeler
 • Goede sociale eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Voel jij je aangesproken door bovenstaande tekst? Stuur dan voor 31 januari 2023 je CV en motivatie naar voorzitter@samenspraakapeldoorn.nl

Voor meer informatie ga naar https://samenspraakapeldoorn.nl of neem contact op met onze voorzitter via email: voorzitter@samenspraakapeldoorn.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van vacatures en activiteiten van Samenspraak

Is een bestuursfunctie van Stichting Samenspraak Apeldoorn nog wel leuk?

Afgaande op het feit dat er in korte tijd drie leden afgehaakt zijn,
ben je snel geneigd om te denken van niet. Maar dit betrof vooral een ongelukkige samenloop van diverse persoonlijke omstandigheden waardoor respectievelijk Bob, Quirine en tenslotte Kirsten teruggetreden zijn. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat wij denken dat we absoluut toegevoegde waarde hebben in de strijd tegen de verharding van de maatschappij.
De 2 deling over het vaccinatiebeleid is daar een nieuw voorbeeld van.

Er is nog veel werk te doen en we hebben de overtuiging dat wij als Samenspraak een steentje bij kunnen dragen in het begrip kweken voor elkaar. Als bestuur kunnen we dat natuurlijk niet zelf maar hebben daar onze enthousiaste vrijwilligers voor nodig.
Onze taak is het faciliteren van deze vrijwilligers in de vorm van middelen, opleiding maar ook richting bepalen.
Hier zitten vele boeiende aspecten aan, zeker omdat het met en over mensen gaat.

Dit brengt me tot de conclusie dat we in lastig vaarwater zitten maar door het samen te doen wel leuk, uitdagend en noodzakelijk is.

Henk de Boer
Penningmeester van Samenspraak Apeldoorn